Select Page

Ontstaan

Centrum De Zin is een vereniging, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, statutair verbonden aan de landelijke vereniging Vrijzinnigen Nederland.

Centrum ‘de Zin’ is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40094038 en RSIN 002715831.
De vereniging is verbonden aan de landelijke vereniging van Vrijzinnigen Nederland.

Historie

De vereniging kent een lange geschiedenis, die begint op 15 november 1884 met een oprichtingsvergadering. In de loop der tijd zijn er allerlei activiteiten geweest. Te noemen zijn: godsdienstoefeningen, volksleeszaal en bibliotheek, naaischool, lezingen, wijkverpleging, zondagsschool en een Algemeen Militair Tehuis (AMT). Het huidig gebouw werd in 1936 aangekocht en na een grondige verbouwing op 16 oktober 1936 geopend.

Post- en bezoekadres

Het centrum heeft twee ingangen en is gelegen aan een kruispunt van 2 wegen en kent daardoor 2 adressen.
1. Verkeersweg 2, 3841DD, Harderwijk
2. Stationslaan 32 , 3841DA, Harderwijk
Website : www.centrumdezin.nl

Het bestuur bestaat uit ten minste 5 leden en ten hoogste 7 leden, alle bestuursleden zijn vrijwilliger.

Doelstelling en beleid

Centrum ‘de Zin’ wil een ontmoetingsplaats zijn voor moderne, ondogmatisch denkende mensen, die zingeving zoeken en zich samen met anderen in vragen van geloof en maatschappij verdiepen. Uitgaande van vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid. De activiteiten kunnen binnen de volgende onderwerpen worden gevonden:

– spiritualiteit
– theologie / filosofie
– meditatie / contemplatie / gebed
– kunst
– muziek
– maatschappij / maatschappelijk betrokken activiteiten
– psychologie / communicatie

Het kader waarbinnen deze onderwerpen in activiteiten gestalte krijgt is:

. het houden en organiseren van lezingen
. organiseren van gespreksgroepen (filosofisch cafe en inloop bijeenkomsten)
. culturele activiteiten (Sing&songwriter avonden)
. meditatie bijeenkomsten, waaronder ook klankschalen concerten
. Mantel- en Nazorg sociëteit
Het beleid is vastgelegd in een notitie: ‘beleidsuitgangspunten 2021 – 2025

Financiën

Gelden worden verkregen door:

– bijdrage van leden
– deelname aan activiteiten
– verhuur van het gebouw aan derden
– giften en legaten
– verkregen subsidies voor projecten

De vereniging heeft een ANBI-status. Dat betekent dat leden hun bijdrage, giften of legaten mogen aftrekken bij hun belastingopgave (check hiervoor uw persoonlijke situatie bij de Belastingdienst).

De vereniging bestaat geheel uit vrijwilligers in het organiseren en begeleiden van de activiteiten. Bestuurders zijn onbezoldigd, zij ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Vrijwilligers, welke een vrijwilligersovereenkomst aangaan, kunnen een vergoeding ontvangen conform de normen van de belastingdienst.

De financiële administratie wordt verzorgd door een extern administratiekantoor die jaarlijks een financieel rapport uitbrengt. Dit verslag is openbaar , opvraagbaar en hier opgenomen als bijlage.